Hoolekanne

Vanurite ja puuetega inimeste hoolekande eesmärkideks on:

 • Inimõiguste järgimine.
 • Isiku vastutus enda ja oma perekonnaliikmete toimetuleku eest.
 • Abi andmise kohustus, kui isiku ja perekonna võimalused toimetulekuks ei ole piisavad.
 • Erivajadustega inimestele sotsiaalse turvalisuse tagamine.
 • Ühiskonnas kohanemisele kaasa aitamine.

Puuetega inimeste hoolekande ülesanded:

 • Tagada puuetega inimestele teistega võrdsed võimalused ühiskonnaelus osalemiseks ja iseseisvaks toimetulekuks, tõrjutuse vähendamine.
 • Luua võimalused puudest tingitud takistuste vähendamiseks ja kõrvaldamiseks ravi, rehabilitatsiooni, õpetuse (nõustamise) või teenustega.
 • Luua koostöös pädevate riigiorganitega võimalused puuetega inimeste konkurentsivõimet tõstvaks kutseõppeks, kaitstud ja toetatud töökohtade loomine.
 • Juurdepääsetavuse tagamine.

Vanurite hoolekande ülesanded:

 • Vanurite toimetulekule kaasaaitamine neile harjumuspärases keskkonnas.
 • Tagada vajalike teenuste ja informatsiooni kättesaadavus.
 • Luua võimalused suhtlemiseks ja huvialaseks tegevuseks.
 • Tagada hoolekandeasutustes elavatele vanuritele turvalisus, iseseisvus, nende eraelu austamine ja võimalus osaleda nende elukeskkonda ja tulevikku puudutavates küsimustes.

Sotsiaalministeeriumi, Õiguskantsleri Kantselei, Sotsiaalkindlustusameti kontaktid on leitavad kodulehtedelt:

https://www.oiguskantsler.ee/et/ametkond

https://www.sm.ee/kontakt

https://sotsiaalkindlustusamet.ee/kontakt