Kodukord

Pansionaati vastuvõtmine

 • Ristipalo Pansionaati elama asudes võtke kaasa vajaminevad dokumendid ja isiklikud esemed.
 • Pansionaadi elanik saab kasutamiseks pesu, voodivarustuse ja hügieenitarbed, vajadusel sobivad riided ning jalatsid.
 • Elanik paigutatakse tuppa pansionaadi töötaja poolt vastavalt inimese tervislikule seisundile, erivajadusele, eale ja võimalustele.
 • Meie elanikele kuuluvad väärisesemed, raha ja dokumendid saab soovi korral anda administratsiooni ruumidesse turvakappi hoiule. Pansionaat ei vastuta isiklike varade eest tubades.
 • Pansionaati saab tulla järjekorra alusel, vastavalt kokkuleppele juhtkonnaga.


Meie elanike õigused ja kohustused

Ristipalo Pansionaadi elanikel on õigus:

 • Olla koheldud väärikuse, lugupidamise ja viisakusega
 • Pöörduda kaebuste, küsimuste ja probleemide lahendamiseks, hooldustöötaja või juhatuse poole.
 • Saada abi toimingutes, kui ise hakkama ei saa kas tervise, teadmiste või jõuvaru puudumise tõttu.
 • Suhelda oma perekonnaga, sõpradega, ja teiste hoolealustega.
 • Kasutada isiklikke asju. Mööbli kaasatoomiseks on vajalik eelnev kokkulepe juhtkonnaga. Pansionaadil on õigus keelduda mittesobiva mööbli vastuvõtmisest.
 • Suitsetada ainult selleks ettenähtud ruumides või õues.
 • Lahkuda ajutiselt pansionaadist juhtkonna teadmisel. Lahkumine puhkepäevadel tuleb kooskõlastada nädala sees.

Kuna pansionaat on koduks veel teistele inimestele, siis peab austama ka teiste elanike õigusi. Iga pansionaadi elanik:

 • Järgib pansionaadi sisekorra eeskirju, täidab hooldustöötaja ja juhtkonna seaduslikke korraldusi.
 • Hoiab vastavalt oma võimetele puhtust ja korda kõigis pansionaadi ruumides ja territooriumil.
 • Hoiab ja kasutab säästlikult pansionaadi vara, ruume, sisseseadet, kasutamiseks antud varustust ja muid esemeid. Nende tahtlik rikkumine, omastamine, pansionaadist väljaviimine või müümine on keelatud.
 • Teatab oma asjade või esemete kadumisest koheselt hooldekodu töötajale.
 • Hoidub tegudest, mis kahjustavad pansionaadi mainet.


Pansionaadis on keelatud:

 • Öörahu ajal siseneda teistesse tubadesse, rikkuda korda ja rahu.
 • Pansionaadis ja selle ümbruses käituda lärmakalt ja ebaviisakalt.
 • Tarvitada, hoida ja levitada alkohoolseid jooke ning narkootilisi aineid.
 • Pansionaadil on õigus nimetatud ained konfiskeerida, koostades vastava akti.
 • Pilduda esemeid ja toidujäätmeid kanalisatsiooni või aknast välja.
 • Lamada üleriietes ja jalatsitega voodis.
 • Tuua ruumidesse ohtlikke aineid ja esemeid, külm- või tulirelvi (k.a. isevalmistatud), neid seal hoida või kasutada.
 • Suitsetada tubades.
 • Teostada rahalisi tehinguid, laenata, mängida hasartmänge raha peale. Pansionaat ei vastuta laenutehingute tagajärgede eest.
 • Viia ilma loata pansionaadi vara ühest ruumist teise või pansionaadist välja.
 • Tubades pesta ja kuivatada pesu, valmistada toitu, hoida või kasutada määrivaid, reostavaid asju ning kiirestiriknevaid toiduaineid.
 • Omada koduloomi ja -linde.
 • Lahkuda pansionaadist ette teatamata.


Pansionaadist lahkumine

 • Pansionaadist lahkumine toimub meie elaniku ja/või tema seadusliku esindaja avalduse ja ülalpidamis- või majutuslepingu lõpetamise alusel.
 • Lahkumisel antakse meie elanikule tagasi tema isiklikud esemed, hoiule antud väärisesemed, raha ja dokumendid.
 • Lepingu lõpetamisest on asjast huvitatud pool kohustatud ette teatama kirjalikult vähemalt üks kuu.


Vastutus

 • Kodukorras sätestatud kohustuste täitmise eest vastutab meie elanik isiklikult. Pansionaadi personal vastutab eeskirjadest kinnipidamise eest oma tööloleku ajal.
 • Kodukorra teadlikul rikkumisel meie elaniku poolt rakendab pansionaadi juhtkond järgmisi mõjutusvahendeid:
  • suuline märkus;
  • juhtkonna korraldusega noomitus;
  • juhtkonna korraldusega noomitus koos elaniku ülalpidamislepingu lõpetamise hoiatusega, millest informeeritakse vastava omavalitsuse sotsiaaltöötajat;
  • pöördumine politsei poole korra kindlustamiseks;
  • hoolduslepingu lõpetamine.
 • Mõjutusvahendite rakendamisel lisab juhtkond vastava dokumendi elaniku isiklikku toimikusse.
 • Kodukorra rikkumisel, mis tulenes probleemidest elaniku vaimses seisundis või tema vaimse seisundi järsust halvenemisest, kasutab pansionaadi personal õigusaktidega lubatud meditsiinilisi vahendeid, sealhulgas kaasab protsessi perearsti või kiirabi.