Ristipalo Pansionaati koha taotlemine

 • Koha taotlemiseks tuleb pöörduda juhataja või perenaise poole, kes selgitab taotlejale koha saamise asjaolusid, tingimusi ning korda.
 • Sõlmitakse leping, mis sätestab hoolekandeasutuses elamise tingimused ja teenuste eest tasumise korra.
 • Hoolealuse siirdumisel hoolekandeasutusse on nõutav pere- või eriarsti saatekiri ja muud kliendi tervislikku seisundit kajastavad dokumendid.

Lepingu sõlmimiseks vajalikud dokumendid

 • Isikut tõendav dokument (pass, ID kaart, välismaalase puhul kehtiv elamisluba).
 • Pensionitunnistus.
 • Isiku ja/ või tema seadusliku esindaja kirjalik taotlus hooldekodusse elama asumise kohta.
 • Perearsti poolt väljastatud tõend isiku tervisliku seisundi (nakkushaiguste puudumise) kohta, raviarsti väljavõte haigusloost ning kehtiv raviskeem.

Hooldereform

Alates 01.07.2023.a on teenuskoha maksumus Ristipalo Pansionaadis 1300 eurot kuus. Seoses hooldereformiga osaleb KOV 1.  juulist üldhooldusteenuse rahastamisel. Hooldusteenuse rahastamise tingimuste kohta saab teavet elukohajärgsest kohalikust omavalitsusest.

Ristipalo Pansionaadi teenuskoha maksumus (1300 eur) jaguneb:

1. Omavalitsuse tasuda hoolduskulud (võib kehtestada piirmäära) – 625 eurot.

Rahastatakse hooldusteenust vahetult osutavate hooldustöötajate ja abihooldajate järgmisi kulusid:

 • tööjõukulud (koos maksudega);
 • tööriietuse ja isikukaitsevahendite kulud;
 • tervisekontrolli ja vaktsineerimise kulud;
 • koolituse ja supervisiooni kulud.

2. Isiku poolt tasustamisele kuuluvad kulud – 675 eurot.

Teenuse saaja tasuda jäävad teenuskoha maksumusest majutus- ja toitlustuskulud ning muud teenuse osutamisega seotud kulud.

Alates 01.04.2024. a muutub meie hinnakiri. Hoolekande teenuskoha maksumus Ristipalo Pansionaadis on 1350 eurot kuus, sealjuures hoolduskomponent on 660 eurot ja muu kulu 690 eurot.

Majutus

14 + 2 =