Ristipalo Pansionaati koha taotlemine

  • Kui eakas või liikumispuudega inimene, tema pereliige või hooldaja soovib taotleda kohta hoolekandeasutusse, tuleb tal pöörduda juhataja või perenaise poole, kes selgitab taotlejale koha saamise asjaolusid, tingimusi ning korda.
  • Kui tingimused sobivad, siis sõlmib isik või tema seaduslik esindaja hoolekandeasutuse juhiga lepingu, mis sätestab hoolekandeasutuses elamise tingimused ja teenuste eest tasumise korra.
  • Hoolealuse siirdumisel hoolekandeasutusse on nõutav pere- või eriarsti saatekiri ja muud kliendi tervislikku seisundit kajastavad dokumendid.

Hoolekandeasutuses oleva isiku ülalpidamiskulude toetus ja tasumine

  • Hoolekandeasutuses viibiv isik tasub ülalpidamiskulude katteks vähemalt 85% oma riiklikust pensionist. Ülejäänud osa ülalpidamiskuludest tasuvad seadusjärgsed ülalpidajad. Kui tal puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või seadusjärgne ülalpidaja elab ise alla toimetuleku piiri, on töötu või mittetöötav puuetega inimene, siis kohalik omavalitsus võib tasuda puudujääva summa.
  • Juhul, kui kliendi teenuste eest tasumisel osaleb kliendi elukohajärgne kohalik omavalitsus, sõlmitakse kolmepoolne finantseerimiskokkulepe.

LEPINGU SÕLMIMISEL VAJALIKUD DOKUMENDID

  • Isikut tõendav dokument (pass, ID kaart, välismaalase puhul kehtiv elamisluba).
  • Pensionitunnistus.
  • Isiku ja/ või tema seadusliku esindaja kirjalik taotlus hooldekodusse elama asumise kohta.
  • Perearsti poolt väljastatud tõend isiku tervisliku seisundi (nakkushaiguste puudumise) kohta, raviarsti väljavõte haigusloost ning kehtiv raviskeem.
Pikaajaline, tähtajatu hooldus arvestades hooldusvajaduse raskusastet, 1-kohaline tubaalates 1050 eur/kuu
Pikaajaline, tähtajatu hooldus arvestades hooldusvajaduse raskusastet, 2-kohaline tubaalates 1000 eur/kuu

Majutus

10 + 2 =